Vlastiveda pre 4.ročník základných škôl

Vážení riaditelia a učitelia vlastivedy v základných školách,

nezabudnite si objednať novú učebnicu M. Nogová a kol.: Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ, vydavateľstvo Patria I.

Vlast4ZSobalka

Učebnica bola vybraná vo výberovom konaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zaradená do databázy učebníc pre 4. ročník ZŠ.

Učebnica je moderná, iná svojou koncepciou. Garantuje to aj osobnosť autorky, je to skúsený didaktik, pedagóg:

Jedinečnosť učebnice Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ, vydavateľstva Patria I., je, že do učebnice sú premietnuté najnovšie poznatky o tom, ako žiak poznáva, objavuje a sám sa učí. Hlavné koncepčné prvky učebnice, ktoré podporujú aktívne učenie sa žiakov, sú:

 1. Učebnica je písaná v prvej osobe jednotného čísla, aby žiak nadobudol pocit: je to moja učebnica, ja mám otázky, chcem vedieť, spýtam sa, zapíšem si, vymyslím príbeh, odfotím, nakreslím mapku zastávok expedície a pod.
 2. Práca s mapou je základom učebnice. Úlohy na prácu s mapou sú v každej téme, týkajú sa orientácie na mape, cestovania po mape, určovanie cesty z miesta bydliska do cieľovej zastávky, sledovanie kadiaľ cesta prechádza, opis cesty, čítanie mapy podľa legendy, kreslenie vlastnej mapy a pod..
 3. Využitie nových technológii bude realizované v učebnici prostredníctvom QR kódu, ktorý prepája textovú učebnicu s videom, čím sa učebnica stáva interaktívnou. Video bude možné pozrieť na samostatnom portáli k učebnici cez Youtube. Video bude mať maximálne 1 minútu, bude to napr. nahratá hrajúca fontána v Košiciach alebo návod na realizáciu pokusu. V učebnici sú odkazy na webové stránky, sú uvedené možnosti prepojenia s videom, webové stránky na satelitné mapy cez Google Earth.
 4. Učebnica podporuje objavovanie a bádanie. Žiaci sa prostredníctvom expedícií vydávajú objavovať záhady a zaujímavosti v jednotlivých lokalitách na troch veľkých trasách podľa inovovaného vzdelávacieho štandardu.
 5. Ponúka úlohy, ktoré vedú žiaka k formulovaniu otázok, ktoré by položil vedcom, čím podporuje aj uvažovanie nad možnosťami ďalšieho štúdia.
 6. V učebnici budú aj návrhy na projekt, ktoré môže realizovať celá trieda.
 7. Jednotlivé úlohy sú zamerané na učebné štýly podľa Howarda Gardnera tak, aby boli vhodné aj pre logicko-matematický, priestorový, prírodovedný, kinetický a ďalšie učebné štýly žiakov. Náročnosť úloh zodpovedá jednotlivým úrovniam revidovanej Bloomovej taxonómie, sú najmä na tvorivosť, hodnotenie, analýzu.
 8. Úvodná motivácia k ďalšej zastávke je v predchádzajúcej kapitole, kde v závere žiaci uvažujú o tom, kam pôjdu na ďalší výlet. Záver témy vždy pozýva žiakov riešiť nejaký problém na ďalšiu vyučovaciu hodinu a končí stručným zhrnutím učiva na premostenie na ďalšie hodiny.
 9. Obrázky sú využívané ako realistické fotky s komentármi, čo je na fotografiách vidieť. Iným typom úloh je vyhľadávanie detailov na fotografiách, prípadne dokresľovanie fotografií.
 10. Texty a úlohy rozvíjajú čitateľskú gramotnosť, čítanie súvislých, ale aj nesúvislých textov s tvorbou grafov podľa výsledkov z ankety. Zároveň rozvíjajú aj matematickú a prírodovednú gramotnosť prostredníctvom pokusov.
 11. Záver učebnice je venovaný obci a príprave učenia tretiakov v rámci rovesníckeho učenia.

 

=>> Ukážka učebnice <<=

Vydavateľstvo už realizovalo seminárne stretnutia s učiteľmi primárneho vzdelávania o práci s učebnicou a pripravuje ďalšie.

Vážení a milí učitelia, našou snahou je pomáhať Vám. Píšte nám, prosíme, svoje názory, podnety okrem stránky vydavateľstva aj na stránkach vzdelavanie21.sk.

 

S úctou

Vydavateľstvo Patria I.