Všeobecné dodacie a platobné podmienky   
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar v dojednanom čase a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
2. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, je povinnosť dodať tovar splnená až odovzdaním tovaru kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia. Dohodnutým miestom plnenia sa v tomto prípade chápu skladové priestory spoločnosti Patria I., s.r.o. ako aj jej obchodného zastúpenia. V prípade odoslania tovaru je táto povinnosť splnená odovzdaním prvému prepravcovi.
3. Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, prepravu tovaru do miesta určenia zabezpečuje predávajúci, ktorý určuje aj spôsob prepravy tak, aby bola účelná a hospodárna. Predávajúci je však povinný prihliadať na požiadavky kupujúceho.
4. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej boli kontrolné nátlačky u kupujúceho na autorskej korektúre.
5. Predávajúci sa nedostane do omeškania s dodaním tovaru, pokiaľ je spôsobené vyššou mocou.
6. Pod kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru zo skladu vrátane balného.
7. Prípadnú dodatočnú zmenu ceny a nákladov doručenia predávajúci neodkladne oznámi kupujúcemu.
8. Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť a dodať objednaný tovar v množstve podľa podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve resp. potvrdení objednávky. Podmienky zmluvy sú splnené, ak je množstvo tovaru dodané v príslušnej tolerancii množstva. Percento tolerancie závisí od objednávaného množstva a je určené v kúpnej zmluve resp. potvrdení objednávky.
9. Ak nie je akosť a vyhotovenie tovaru dohodnuté inak, predávajúci je povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa tento tovar spravidla používa. Ak má byť tovar dodaný podľa vzorky alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať tovar s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ktorú mu predložil kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za kvalitu dodaného materiálu kupujúcim.
10. Predávajúci priloží ku každej zásielke dodací list s menom a sídlom predávajúceho a kupujúceho (a príjemcu), označením tovaru a množstvom tovaru. Balík obsahujúci dodací list musí byť osobitne označený.
11. Kupujúci je povinný s odbornou starostlivosťou prezrieť tovar (alebo zariadiť prezretie) čo najskôr po prevzatí tovaru.
12. Kupujúci je povinný vady tovaru písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. V správe o vadách tovaru (reklamácií) musí kupujúci vždy opísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.
13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po jeho prevzatí.
14. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar (bod č. 2 týchto všeobecných dodacích a platobných podmienok).
15. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra. Právo fakturovať vzniká predávajúcemu dňom dodania tovaru (bod č. 2 týchto všeobecných dodacích a platobných podmienok). Faktúra je splatná 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Ak kupujúci nezaplatí faktúru v termíne stanovenom predávajúcim, zaplatí kupujúci predávajúcemu úroky vo výške 0,06 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho zálohovú platbu.
16. Zmena kúpnej zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
17. Dojednania zmluvných strán na prvej strane, ktoré sa odchyľujú od týchto všeobecných dodacích a platobných podmienok, majú prednosť pred znením všeobecných podmienok.
18. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť, pokiaľ kupujúci neoznámi do 7 dní svoje pripomienky.
19. Kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnakých exemplároch, jeden pre každú zmluvnú stranu.
20. Zmluvné strany sa dohodli postupovať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a prípadné spory riešiť pred rozhodcovským súdom.
21. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a nedostatky v dátach alebo podkladoch dodaných objednávateľom, ani za nimi spôsobenú zníženú kvalitu výsledného produktu.