Reklamačný poriadok 
Prípadné reklamácie vybavujeme podľa platného znenia

OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
(č. 513/1991 Z.z.)

a

OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
(č. 40/1964 Z.z.)

Článok 1 - Zodpovednosť predávajúceho

Spoločnosť Patria I. s.r.o. (ďalej len "predávajúci") zodpovedá kupujúcemu, že dodaný tovar a služby zodpovedajú množstvám, kvalite a prevedeným podmienkam podľa kúpnej zmluvy, prípadne podľa potvrdenia objednávky (ďalej len "zmluva").

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamžiku predania kupujúcemu alebo v okamžiku predania nezávislému prepravcovi k doprave ku kupujúcemu a za vadu, ktorá sa stane zjavnou v dobe do 6-tich mesiacov po predaní. Počas tejto doby predávajúci prijíma záruku za kvalitu tovaru, t.j. že dodaný tovar bude po dobu min. 24 mesiacov od okamžiku predania spôsobilý pre použitie k zmluvnému, príp. inak obvyklému účelu, alebo, že si zachová zmluvné či inak obvyklé vlastnosti.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej bežným užívaním, opotrebovaním, alebo nesprávnym používaním.

Článok 2 - Zodpovednosť kupujúceho

2.1 Kupujúci je povinný reklamovať zjavné vady do 30-tich pracovných dní po prevzatí tovaru.
2.2 Kupujúci môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť.

Článok 3 - Nároky z vád tovaru

3.1 Pokiaľ je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
 • požadovať odstránenie chýb dodaním opraveného alebo nového tovaru za tovar vadný,
 • opravu vadnej tlače,
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo potlače,
 • odstúpiť od zmluvy v predmete vadného plnenia,
 • požadovať dodanie chýbajúceho tovaru.
Voľba medzi vyššie uvedenými nárokmi náleží kupujúcemu iba v prípade, že ich oznámi predávajúcemu včas vo vyššie uvedenej lehote spoločne s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s vadným tovarom v celom reklamovanom množstve. Uplatnený nárok nie je možné bez súhlasu predávajúceho meniť.

3.2 Pokiaľ je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci:
 • požadovať odstránenie vád tovaru,
 • požadovať dodanie chýbajúceho tovaru,
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo potlače.
Spôsob odstránenia vady závisí na rozhodnutí predávajúceho.

3.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ vady včas neoznámi predávajúcemu vyššie popísaným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, pokiaľ kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho obdržal.

Článok 4 - Miesto uplatnenia reklamácie

4.1 Kupujúci uplatňuje reklamáciu vád tovaru u predávajúceho v jeho sídle:

Vápenická 8, 971 01 Prievidza.

4.2 Reklamáciu vád tovaru uplatňuje kupujúci:
- spísaním reklamácie s uvedením dátumu a miesta nákupu, ceny, presným popisom vady s požadovaním riešenia, na ktorej kópii predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného výrobku s uvedením dátumu, kedy reklamáciu prevzal
alebo
- vo vlastnom písomnom oznámení, ktoré bude obsahovať potrebné údaje reklamačného listu:
 • názov (meno) kupujúceho,
 • miesto podnikania (príp. bydlisko u fyzických podnikateľov),
 • názov reklamovaného tovaru, jeho katalógové číslo, číslo faktúry alebo dodacieho listu u predávajúceho, dodané množstvo, cenu za jednotku, cenu celkom, dátum prevzatia tovaru,
 • popis vady tovaru,
 • dátum a podpis kupujúceho (podnikateľa alebo ním poverenej osoby),
 • dátum a podpis obchodného referenta predávajúceho alebo jeho vedúceho, potvrdzujúceho prevzatie reklamácie kupujúceho k vybaveniu.
V prípade, že kupujúci uplatňuje iný reklamačný nárok než na poskytnutie zľavy z ceny predávaného tovaru a služieb, odovzdá súčasne s reklamačným listom predávajúcemu aj predmetný vadný tovar v plnom reklamovanom množstve. Reklamácia nevráteného tovaru nemôže byť uznaná.

Článok 5 - Lehoty na uplatnenie reklamácie

5.1 Vady tovaru, ktoré sú kupujúcim zistené pri prevzatí tovaru, uplatňuje kupujúci u predávajúceho v čase: pri osobnom odbere ihneď (alebo do 30-tich pracovných dní od prevzatia tovaru), pri dodaní tovaru nezávislým dopravcom do 30-tich pracovných dní po prevzatí tovaru, pričom pre splnenie stanoveného termínu je pri uplatnení reklamácie zaslanej poštou rozhodný dátum poštovej pečiatky na zásielke.

Článok 6 - Lehoty pre vybavenie reklamácie

6.1 Pre vybavenie reklamácie je stanovená lehota 30 dní odo dňa jej uplatnenia u predávajúceho (doručenia k predávajúcemu). Táto lehota sa predlžuje u vád odstrániteľných o dobu, po ktorú bude vada odstránená opravou u tretej strany, prípadne u dodávateľa, či výrobcu tovaru.

Článok 7 - Záverečné ustanovenia

7.1 Vrátenie finančných prostriedkov
V prípade oprávnenej reklamácie, je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená.

Článok 8 - Záverečné ustanovenia

8.1 Skutočnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom budú medzi zmluvnými stranami - predávajúcim a kupujúcim - riešené podľa ustanovení príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.


Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.októbra 2018.


V Prievidzi dňa: 1.október 2018.


Právne informácie

Podmienky používania internetovej stránky www.patria1.sk:

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.patria1.sk (ďalej len "internetová stránka") je spoločnosť Patria I. s.r.o. (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným vlastníkom majetkových autorských práv k internetovej stránke je Prevádzkovateľ, ktorý je zároveň je oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke. Podmienky používania internetovej stránky určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním tejto internetovej stránky dáva návštevníkovi (ďalej len "Používateľ") súhlas s týmito podmienkami. Prevádzkovateľ dáva právo využívať internetovú stránku výhradne pre osobnú potrebu Používateľa. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na internetovú stránku a jej používanie je bezplatný. Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje. Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka. S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetovej stránke povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov.
Podmienky používania internetovej stránky www.patria1.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a nedostatky v dátach alebo podkladoch dodaných objednávateľom, ani za nimi spôsobenú zníženú kvalitu výsledného produktu.