Vlastiveda pre 3.ročník základných škôl

Dovoľte, aby sme Vám predstavili novú učebnicu Vlastivedy pre 3.ročník základných škôl.

Čím je táto učebnica iná - výnimočná? Je to učebnica každého žiaka o jeho obci. Je vytvorená ako pracovná učebnica. Tým, že si do nej žiak bude písať svoje údaje, je to jeho učebnica.

titulná strana

Ale nie je to iba učebnica, je to kniha pre každého žiaka o jeho obci, ktorú bude pozorovať, porovnávať, vymýšľať si príbehy o nej, rozprávať o nej, robiť si fotografie obce, učiť sa cez hry o obci. To je cieľ, ktorý má táto učebnica.

Prirodzene, je v súlade so vzdelávacím štandardom inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu , ale má aj niečo viac.

Zobraziť náhľad učebnice
(otvorí nové okno)

Vlastnosti učebnice podľa učiteľov, ktorí už učebnicu spoznali:
Rešpektuje individuality žiakov a tým inšpiruje k poznávaniu svojich žiakov. Postavička Jakub chce pracovať na projektoch, Michal sa chce učiť s kamarátmi, takže je interpersonálny typ, Slávka chce pozorovať a pýtať sa. (Tu je ukázané, ako sa môže prakticky využiť diagnostika žiakov, napr. podľa Gardnera.)

Podporuje tvorivosť žiakov, umožňuje, aby každý žiak niečo vytvoril. Žiaci radi tvoria a učebnica ich k tomu nabáda (napr. vytvorenie slnečných hodín, s. 10).

Rešpektuje, že súčasná generácia žiakov je nazývaná aj generácia I gen, selfie generácia, prepojená s internetom, ktorá nezažila svet bez internetu a mobilov. Prečo to nevyužiť a pripraviť úlohy, kde môžu žiaci mobil alebo internet využiť na učenie sa (odfoťte si, urobte si najkrajšiu fotografiu, s. 15, zistiť z internetu, kedy nastáva jesenná rovnodennosť, s. 13). Je to určite lepšie ako len zakazovať mobil. Práca s internetom. Pri takýchto úlohách určite učitelia nebudú mať problém, že žiaci budú pozerať do mobilu alebo fotiť učiteľa.

Inšpiruje k pátraniu po minulosti a porovnávaniu so súčasnosťou. Aký bol kedysi náš dom, ako sa učili naši rodičia, aké to bolo, keď chodili oni do školy? Ako sa menila obec, v ktorej žijem. Je to úloha pre žiakov – detektívov (s. 7).

Uvádza námety na hry a cez hry podporuje učenie sa, napr. počúvať zvuky v lese. Určite to bude zábavné.

Upozorňuje na bezpečnosť. Ochrana zdravia (na čo dávať pozor pri športoch, s. 18).

Rozvíja postoje, čo pre mňa škola znamená? Možno pre niekoho znamená nudu, otravu, povinnosť, nerád vstáva.

A čo škola znamená pre iných ľudí:

Nájdenie 7 divov sveta v mojej obci, čo považujú žiaci za div vo svojej obci (s. 9), ak by prišiel niekto na návštevu do obce, čo by mu žiaci ukázali (s. 9).
Umožňuje učiť sa cez príbehy. Vytvorenie príbehu o mojej škole. Príbehy sú novým fenoménom dnešnej generácie. Učebnica im dáva priestor na sebavyjadrenie sa.

Umožňuje striedanie činností. Dnešní žiaci neudržia dlho pozornosť zameranú na jednu tému, preto môžu vyhľadávať, kresliť, fotiť, pýtať sa....

Realizuje učenie sa cez tvorenie, hodnotenie, analyzovanie. Vzťah medzi dedinou a mestom. Čím sú si navzájom prospešné? Nielen to, že sa žiaci naučia rozdiel medzi mestom a dedinou, ale uvedomia si aj vzájomnú prepojenosť (čo dáva mesto dedine a čo dáva dedina mestu, s. 9).

Pripravuje na vedeckú a systematickú prácu: pokusy, merania, zaznamenávanie získaných údajov, vyhodnocovanie, predpoklady na vedeckú prácu v budúcnosti - overovanie si svojich záznamov, na základe vlastných pozorovaní porovnávať jednotlivé ročné obdobia (skúmajte, čo vyrastie zo semena).

Vedie k tímovej práci prostredníctvom námetov na projekty (na vychádzke urobte najkrajšiu fotografiu a po príchode do školy si fotografie vyhodnoťte, s. 15).Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia,

nezabudnite na špecializované objednávacie konanie (končí 15. 12.) a objednajte si novú učebnicu vlastivedy pre tretiakov, ktorá vyšla úspešne z výberového konania:

M. Kožuchová a kol.: Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ, KOD_0016.

Vaše pripomienky a názory očakávame aj na na stránke Vydavateľstva Patria I.

Kolektív vydavateľstva Patria I.